Általános szerződési feltételek

A Mozgó Cívisért Közhasznú Egyesület, mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) rögzíti a www.foggo.hu honlapcímen „Foggo” megnevezéssel üzemeltetett online sportpiactér, mint szerződéskötési és szolgáltatási platform igénybevételének, felhasználásának alapvető feltételeit valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfelek jogait és kötelezettségeit.Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: A Mozgó Cívisért Közhasznú Egyesület

Szolgáltató székhelye és levelezési címe: 4014 Debrecen, Bánat utca 1.

Ügyfélszolgálat: 4014 Debrecen, Bánat utca 1.

Telefonos elérhetőség: +36304151174

E-mail cím: amozgocivisert@gmail.com

Szolgáltató nyilvántartási száma: 09-02-0003943

Bejegyző bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék

Adószám: 18146743-1-09


I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

 1. 1. A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelynek igénybevételére a www.foggo.hu honlapcímen (a továbbiakban: honlap) üzemeltetett „Foggo” megnevezésű online szerződéskötési és szolgáltatási platform (a továbbiakban: szolgáltatási platform) használatával kerül sor az Ügyfél részéről.


 1. 2. A Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatási platformot állampolgárságtól és honosságtól függetlenül igénybe veheti minden cselekvőképes természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: Ügyfél) a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek elfogadása és betartása mellett.


 1. 3. Jelen ÁSZF a közzétételével egyidejűleg lép hatályba és visszavonásig hatályos azzal, hogy Szolgáltató fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosított ÁSZF rendelkezései a honlapon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.


II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, REGISZTRÁCIÓ


 1. 4. Szolgáltató az általa üzemeltetett szolgáltatási platform útján egy internetes felhasználási felületet és adatbázist biztosít Ügyfelei részére különböző sportszolgáltatások illetőleg sportlétesítmények igénybevételére, bérletére (használatára) irányuló szerződések megkötése valamint szabadidős sporttevékenységek szervezése céljából.


 1. 5. Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2.§ l) pontja - az 5.§ (4) bekezdésének megfelelően - valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:288.§-a alapján közvetítő szolgáltatóként jár el a sportszolgáltatások és a sportlétesítmények igénybevételére, bérletére irányuló szerződéskötési ajánlatok szolgáltatási platformon, mint távközlő hálózaton történő közzététele, közvetítése és a közzétett ajánlatok hozzáférésének, Ügyfelek részéről történő elfogadásának biztosítása során.


 1. 6. A szolgáltatási platformon közzétett ajánlatok elfogadásával kizárólag az ügyfelek között jön létre szolgáltatási, bérleti szerződés az egyes sportszolgáltatások igénybevételére illetőleg a sportlétesítmények használatára.


 1. 7. Szolgáltató nem felel a szolgáltatási platformon közzétett, tárolt, továbbított és hozzáférhetővé tett információk, ajánlatok tartalmáért.


 1. 8. A szolgáltatási platform használatához, a szolgáltatások igénybevételéhez előzetes regisztráció szükséges az Ügyfél részéről. A regisztráció végrehajtásával illetőleg a szolgáltatási platform használatával az Ügyfél elfogadja a jelen – illetőleg a mindenkori - ÁSZF és mellékleteinek ( adatkezelési szabályzat, etikai szabályzat) rendelkezéseit.


 1. 9. A regisztráció során az Ügyfél hozzá köthető, valós adatokat köteles megadni. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az Ügyfél által megadott adatok valótlan elemeket (is) tartalmaznak, Szolgáltató jogosult az Ügyfél hozzáférését részlegesen avagy teljeskörűen korlátozni illetőleg az Ügyfelet a szolgáltatási platform használatából kizárni.


 1. 10. A regisztráció során megadásra kerülő felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, stb.) illetőleg a Szolgáltató etikai szabályzatával összeegyezhetetlen kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven és nem egyezhet meg a Szolgáltató által már nyilvántartott felhasználónévvel. Szabálytalannak minősülő felhasználónév rögzítése esetén Szolgáltató előzetes figyelmeztetés nélkül jogosult az Ügyfél hozzáférését korlátozni.


 1. 11. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az Ügyfél által megadott regisztrációs adatok hibáiért, pontatlanságáért valamint az Ügyfél azonosító adatok (felhasználói név, jelszó) elvesztéséből, elfelejtéséből eredő illetőleg azokért a károkért, amelyek a hivatkozott azonosító adatok – a Szolgáltatónak fel nem róható okokból - illetéktelen személyek részére történő hozzáférhetővé válásával összefüggésben következnek be. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló profilként kezel, tart nyilván.


 1. 12. A regisztrációs folyamat során az Ügyfél „Sportoló”; „Edző, Oktató” avagy „Pályaüzemeltető" profilt regisztrálhat jogalanyiságának illetőleg a szolgáltatási platform általa kívánt igénybevételének függvényében. A különböző profilok regisztrációja eltérő adatlap kitöltését, adatkörök rögzítését valamint meghatározott esetekben a Szolgáltatóval történő közvetlen kapcsolatfelvételt és szolgáltatói jóváhagyást (adminisztrátori jóváhagyás) igényelnek.


Az „Edző, Oktató” és a „Pályaüzemeltető” profilok (a továbbiakban: vállalkozói profilok) regisztrációjával az Ügyfél üzletszerű gazdasági tevékenysége körében a szolgáltatásaira irányuló ajánlatok szolgáltatási platformon történő közzétételére és az ajánlatok elfogadása esetén a szolgáltatások nyújtására vállal kötelezettséget.


A vállalkozói profilokhoz tartozó szolgáltatási ajánlatok közzétételével az Ügyfél szavatolja, hogy rendelkezik a sportszolgáltatás, sportképzés szakszerű, egészséges és biztonságos nyújtásához szükséges szakértelemmel, szakmai háttérrel, tárgyi és személyi feltételekkel (eszközökkel, erőforrásokkal) illetőleg a sporteseményhez szükséges ingatlan, létesítmény rendelkezési jogával.


 1. 13. A regisztrációs adatlap kitöltését követően a regisztráció véglegesítéséhez jelen ÁSZF és az adatkezelési szabályzat elfogadása szükséges az Ügyfél részéről azzal, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a regisztrációs adatlapon olvasható és letölthető formátumban is közzétételre kerül a Szolgáltató részéről.


 1. 14. A regisztráció véglegesítéséről a regisztrációs adatlapon rögzített elektronikus levélcímre kap visszaigazolást az Ügyfél a regisztrációs folyamat során megadott adatainak közlésével.


 1. 15. A regisztrált profil további információk megadásával módosítható, bővíthető és profil kép feltöltésével egyéniesíthető, alakítható az Ügyfél részéről a szolgáltatási platform etikai szabályzatának maradéktalan betartása mellett. A regisztrált profilokhoz tartozó és profilonként differenciált funkciók, opciók használatáról, leírásáról a Szolgáltató weboldalon közzétett felhasználói útmutatója rendelkezik.


 1. 16. Az Ügyfél által megadott személyes adatok az úgynevezett adatlapon (felhasználói fiókban) kerülnek rögzítésre. Az adataiban bekövetkező változásokat az Ügyfél köteles adatlapján átvezetni, az adatmódosítás elmulasztásából eredő következményekért az Ügyfél köteles helytállni.


 1. 17. A regisztrált profil törlését az Ügyfél bármikor kezdeményezheti felhasználói fiókjában. A profil törlése nem eredményezi a Szolgáltató hírleveleiről történő leiratkozást. A vállalkozói profil törlése nem érinti az Ügyfél Szolgáltató felé fennálló esetleges elszámolási, fizetési kötelezettségét.


III. SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE, FELEK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI


 1. 18. A vállalkozói profilokhoz tartozó szolgáltatási ajánlatok közzétételére kizárólag a felhasználói útmutatóban rögzített adatok, számlázási adatok, feltételek (foglalási szabályzat) kitöltését, megadását, rögzítését követően kerülhet sor a szolgáltatási platformon. A szolgáltatási ajánlatok közzétételéről, az események szervezéséről, aktiválásáról és a sportlétesítmények regisztrációjáról a Szolgáltató weboldalon közzétett felhasználói útmutatója rendelkezik. A szolgáltatási ajánlat szolgáltatási platformon történő közzététele szerződéskötési nyilatkozatnak minősül.


 1. 19. A szolgáltatási ajánlatoknak minden esetben meg kell felelniük a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásainak. Szolgáltató fenntartja jogát arra, hogy a hivatkozott jogszabály alapján hiányos fogyasztói tájékoztatást tartalmazó szolgáltatási ajánlatok közzétételét mellőze avagy a már közzétett ajánlatokat törölje a szolgáltatási platformról.


 1. 20. A foglalási szabályzat, mint a szolgáltatási ajánlat feltételeinek módosításához az Ügyfél erre irányuló kérelme szükséges.


 1. 21. A vállalkozói profilhoz tartozó díjköteles szolgáltatási ajánlatok közzétételének időtartama alatt az Ügyfél ajánlati kötöttséget vállal az adott szolgáltatás foglalási szabályzatban foglaltak szerinti nyújtására, igénybevételének biztosítására. Az ajánlati kötöttség a közzétett ajánlat – esemény - törlésével szűnik meg a vállalkozói profil tekintetében. Az ajánlatok törléséről, az események deaktiválásáról a Szolgáltató weboldalon közzétett felhasználói útmutatója rendelkezik.


 1. 22. Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatási platformon közzétett ajánlatok tartalmáért, az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibákért.


 1. 23. Az Ügyfél a díjköteles szolgáltatás foglalásával fejezheti ki az ajánlat elfogadására, a sportszolgáltatás igénybevételére irányuló szándékát.


A foglalás véglegesítését megelőzően a szolgáltatási platform lehetőséget biztosít az Ügyfél részére a foglalás összegzett adatainak áttekintésére, visszalépésre és az esetleges adatbeviteli hibák kijavítására a foglalás elküldését megelőzően. 1. 24. A szolgáltatási platformon közzétett ajánlat az adott szolgáltatás foglalásával kerül megrendelésre az Ügyfél részéről.


 1. 25. A díjköteles szolgáltatás foglalását követően a szolgáltatási platform automatikusan generált és megküldésre kerülő visszaigazoló e-mail üzenetben értesíti az Ügyfelet a megrendelés adatairól, így a szolgáltatás és a szolgáltatást nyújtó Ügyfél megnevezéséről, a szolgáltatás teljesítési idejéről (esemény időpontja) és helyéről (esemény helyszíne), a szolgáltatás fizetendő ellenértékéről valamint a szolgáltatás igénybevételének szabályairól (a szolgáltatásra vonatkozó foglalási szabályzat kivonat megküldése útján).


 1. 26. A szolgáltatás foglalásának, megrendelésének tényét a szolgáltatási platform automatikusan regisztrálja az ajánlatot közzétevő és a szolgáltatást megrendelő Ügyfél profiljában.


 1. 27. A megrendelt sportszolgáltatás teljesített ellenértékéről a szolgáltatást nyújtó Ügyfél állít ki - a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – számviteli bizonylatot a szolgáltatást megrendelő, igénybevevő Ügyfél részére.


 1. 28. Az Ügyfelek szerződése a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a szolgáltatási platform, mint távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával távollévők között elektronikus úton megkötött szolgáltatás nyújtására irányuló – magyar nyelvű - szerződésnek minősül.


Az Ügyfelek egymás közötti szerződése nem minősül írásba foglalt szerződésnek és a Szolgáltató nem iktatja az Ügyfelek közötti szerződéseket. Az Ügyfelek közötti szerződéskötésre csak magyar nyelven kerülhet sor a szolgáltatási platform használatával.


 1. 29. Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget az Ügyfelek között létrejött szolgáltatási szerződések – szerződésszerű – teljesítéséért. A szerződésszegésből - hibás avagy késedelmes teljesítésből – eredő polgári jogi igényeket avagy fogyasztói kifogásokat, panaszokat az Ügyfelek egymással szemben jogosultak és kötelesek érvényesíteni.


Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét az igénybevett sportszolgáltatásokkal összefüggésben az egészségben és testi épségben bekövetkezett károkért.


 1. 30. A „Sportoló” profilt regisztráló Ügyfelek közötti díjmentes közös sportolási tevékenység a felkínált esemény elfogadásával szervezhető az Ügyfelek között. Az Ügyfelek sportolási esemény szervezésére irányuló egybehangzó akaratnyilatkozata kölcsönösen ingyenes együttműködési szerződést hoz létre az Ügyfelek között az adott sporttevékenység közös kifejtésére.


 1. 31. A szolgáltatási platform a lefoglalt szolgáltatási ajánlatokban, sport eseményekben rögzített időpontok figyelembevételével, azok elteltével visszajelzési, értékelési lehetőséget biztosít az Ügyfelek részére az igénybevett sportszolgáltatás, sportlétesítmény illetőleg a közösen szervezett sportesemény minősítése tárgyában.


 1. 32. Az Ügyfél értékelés önkéntes, elmulasztása nem jár semminemű jogkövetkezménnyel az Ügyfélre nézve. Az Ügyfél visszajelzés, értékelés nem járhat mások személyiségi jogainak (különösen becsülethez, jó hírnévhez való jog) sérelmével és az értékelés nem ütközhet a Szolgáltató etikai szabályzatának rendelkezéseibe. A mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzésért, értékelésért kizárólag az Ügyfél tartozik polgári jogi illetőleg büntetőjogi felelősséggel.


 1. 33. Szolgáltató fenntartja jogát az Ügyfél értékelések közzétételének egyoldalú, előzetes értesítés és indoklás nélküli mellőzésére illetőleg a közzétett értékelés törlésére. Szolgáltató fenntartja jogát továbbá arra, hogy az Ügyfél által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizze különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódisága tekintetében. Az ellenőrzés ideje alatt a Szolgáltató jogosult az Ügyfél profil használatát határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.


 1. 34. A szolgáltatási platform használatával az Ügyfelek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a szolgáltatási platform regisztrálja, nyilvántartja és az értékelt Ügyfél profilján nyilvánosan közzéteszi a szolgáltatásokat igénybevevő Ügyfelek értékeléseit. Az értékelések közzétételével összefüggésben az Ügyfelek semminemű kárigényt nem érvényesíthetnek a Szolgáltatóval szemben.


 1. 35. Szolgáltató fenntartja jogát arra, hogy az etikai szabályzatba ütköző értékelést közzétevő Ügyfelet előzetes értesítés és figyelmeztetés nélkül kizárja (profil törlés) a szolgáltatási platform használatából.


 1. 36. Szolgáltató az Ügyfél elégedettség fenntartása és a fogyasztói bizalom fokozása érdekében fenntartja jogát arra, hogy a visszatérően negatív értékeléssel rendelkező Ügyfelek profilját egyoldalúan törölje a szolgáltatási platformról. A hivatkozott okokra visszavezethető profil törléssel összefüggésben az Ügyfél semminemű követelést nem támaszthat a Szolgáltatóval szemben.


IV. DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK


 1. 37. A Szolgáltató díjmentesen illetőleg díjazás ellenében biztosítja a szolgáltatási platform használatát az Ügyfelek részére.


 1. 38. A „Sportoló” profilt regisztráló fogyasztónak minősülő Ügyfelek díjmentesen jogosultak használni a szolgáltatási platformot és igénybe venni szolgáltatásait a különböző sportolási események szervezése és a vállalkozói profilok által közzétett ajánlatok elfogadása, sportszolgáltatások megrendelése céljából. Az „Edző, Oktató” vállalkozói profilt regisztráló Ügyfelek díjmentesen jogosultak igénybe venni a szolgáltatási platform funkcióit.


 1. 39. A „Pályaüzemeltető” vállalkozói profilt regisztráló Ügyfelek 1 regisztrált sportlétesítmény (pálya, terem, csarnok...) esetén díjmentesen jogosultak igénybe venni a szolgáltatási platform funkcióit. 2 vagy több regisztrált sportlétesítmény (pálya, terem, csarnok...) esetén díjazás ellenében vehetik igénybe a szolgáltatási platform funkcióit.


 1. 40. A „Pályaüzemeltető” vállalkozói profillal regisztrált Ügyfél havonta fizetendő szolgáltatási átalánydíj mellett jogosult a szolgáltatási platformon profil adatlapját feltölteni, profilját fenntartani, szolgáltatásait, ajánlatait közzétenni, hirdetni és a szolgáltatási platformot használni, egyes funkciót igénybe venni. 1. 41. Szolgáltató a „Pályaüzemeltető” vállalkozói profilt regisztrálni kívánó Ügyfelek megkeresése – a honlapon megtalálható árajánlatkérő sablon megküldése - alapján egyedi árajánlatban határozza meg a havonta fizetendő szolgáltatási díjak mértékét.


A „Pályaüzemeltető” vállalkozói profilként regisztrált Ügyfél a Szolgáltató árajánlatának elfogadása esetén jogosult a szolgáltatási platformon szolgáltatási ajánlatait meghirdetni és a szolgáltatási platform használatát megkezdeni.


A regisztrált „Pályaüzemeltető” vállalkozói profil az esedékes szolgáltatási díjak megfizetése esetén kerül fenntartásra a szolgáltatási platformon a Szolgáltató részéről. A díjfizetés elmulasztására visszavezethető vállalkozói profil törlés esetén az Ügyfél semminemű igényt nem támaszthat a Szolgáltatóval szemben.


Szolgáltató minden további feltétel nélkül igényt tarthat a tárgyhavi szolgáltatási átalánydíj teljes ellenértékére azon esetben, amennyiben az Ügyfél a tárgyhó első napján jövőbeli meghirdetett eseménnyel, szolgáltatással rendelkezik a szolgáltatási platformon.


 1. 42. Szolgáltató a havi szolgáltatási átalánydíj összegszerűségét az Ügyfél előzetes értesítése mellett jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató díjmódosítása az értesítést követő 8. napon lép hatályba a felek közötti jogviszonyban és Szolgáltató a hivatkozott időponttól kezdődően jogosult a módosított díjszabást érvényesíteni az Ügyféllel szemben. 1. 43. Szolgáltató a tárgyhavi szolgáltatási átalánydíjról minden hónap 5. napjáig jogosult 8 napos fizetési határidővel banki átutalásos számlát kiállítani a „Pályaüzemeltető” vállalkozói profillal rendelkező Ügyfél részére.


A szolgáltatások ellenértékének adótartalmára a mindenkor hatályos jogszabályi - különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény – rendelkezések az irányadóak. A számla kiegyenlítésének, banki átutalásának költségei az Ügyfelet terhelik.
 1. 44. A szolgáltatási díjak késedelmes teljesítése esetén Ügyfél a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155.§ (1) bekezdése szerinti - a Magyar Nemzeti Bank késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamatának 8 százalékponttal növelt értékének megfelelő - késedelmi kamatot valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank késedelem kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forint összegnek megfelelő - behajtási költségátalányt köteles a Szolgáltató részére megfizetni.


 1. 45. Szolgáltató késedelmes teljesítés esetén minden további feltétel nélkül jogosult a lejárt tartozással rendelkező Ügyfelet a szolgáltatási platform használatából kizárni, profiljának felfüggesztése avagy törlése útján.


V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


 1. 46. A Szolgáltató nyilatkozatait, értesítéseit az Ügyfél regisztrált elektronikus kapcsolattartási címére (e-mail) jogosult megküldeni azzal, hogy a Szolgáltató elektronikus levele a címzett e-mail tárhelyére történő megérkezésével egyidejűleg kézbesítettnek minősül.


 1. 47. Az Ügyfelek a regisztrált profiljuk törlésével fejezhetik ki a szolgáltatási platform használatára irányuló szerződés felmondására vonatkozó jognyilatkozatukat. Az Ügyfél bármikor jogosult kezdeményezni a profil törlését a Szolgáltató felhasználói útmutatójában foglaltaknak megfelelően. A vállalkozói profi törlése nem mentesíti az Ügyfelet az esedékessé vált szolgáltatási díjak megfizetése alól.


 1. 48. A szolgáltatási platform biztonságos információs rendszer, használata nem jelent kockázatot a felhasználók részére, a Szolgáltató javasolja ugyanakkor az Ügyfelek részére a szükséges óvintézkedések megtételét, különösen vírus és spyware védelmi szoftverek frissített adatbázis melletti használatát illetőleg az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek rendszeres végrehajtását. A szolgáltatási platform használata feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.


 1. 49. Szolgáltató jogosult, azonban nem köteles a szolgáltatási platformon közzétett adatokat, információkat (regisztrációs adatok, ajánlatok tartalma, ügyfél értékelések) ellenőrizni, felülvizsgálni.


 1. 50. Szolgáltató az Ügyfelek személyes adatait adatkezelési szabályzatával összhangban bizalmasan kezeli és őrzi, azokat kizárólag az irányadó jogszabályi rendelkezések keretei között teszi hozzáférhetővé a hatóságok részére.


 1. 51. A szolgáltatási platform használatával az Ügyfél elfogadja és beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató személyes adatait az Ügyfél azonosítása és megkeresése céljából tárolja és felhasználja a szolgáltatási platform kínálatáról, fejlesztéséről, szolgáltatásairól, tematikus híreiről rendelkező hatékony tájékoztatás érdekében.


A szolgáltatási platform használatával az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a felhasználási szokások megismerése, a felhasználói élmény fokozása és a szolgáltatási platform folyamatos fejlesztése érdekében - a felhasználó azonosítására is alkalmas módon - statisztikai célú adatgyűjtést végezhet az Ügyfelek weboldal használatáról.


 1. 52. Az Ügyfél bármikor és minden további következmény nélkül jogosult leiratkozni a Szolgáltató tematikus hírleveleiről a hírlevélben szereplő link használatával.


 1. 53. Szolgáltató adatvédelmi szabályzatának megfelelően kizárólag az Ügyfél profil fenntartásáig tárolja az Ügyfél adatait.


 1. 54. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a weboldal és a szolgáltatási platform szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon megjelenített valamennyi tartalomnak, így bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek között valamennyi grafikát és ábrázolást, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).


A weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentéséhez vagy kinyomtatásához a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.


A regisztráció, a weboldal használata nem biztosít semminemű jogosultságot az Ügyfél részére a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi név vagy védjegy bárminemű használatára, hasznosítására.


 1. 55. A fogyasztónak minősülő Ügyfél a Szolgáltató szolgáltatásaival, a szolgáltatási platform használatával kapcsolatos fogyasztói panaszát a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes békéltetőtestület ( http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek ) vagy ennek hiányában - a Szolgáltató székhelye szerint illetékes – Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület előtt jelentheti be illetőleg kezdeményezheti a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is.


 1. 56. A szolgáltatási platform használatából eredő, a Szolgáltató és az Ügyfelek közötti esetleges jogvitára felek a Szolgáltató székhelye szerinti Debreceni Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki azzal, hogy a jogvitára a magyar anyagi, eljárásjogi jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


 1. 57. Jelen ÁSZF mellékleteit képezi a Szolgáltató adatkezelési szabályzata (I. számú) és etikai szabályzata (II. számú).


 1. 58. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.


Debrecen, 2019.02.14.


Archív 2018.10.01.
Az oldalt működteti:
A Mozgó Cívisért Közhasznú Egyesület
(Székhely: 4014 Debrecen, Bánat utca 1., Nyilvántartási szám: 09-02-0003943, Adószám: 18146743-1-09.)
© 2015-2020 www.foggo.hu - Minden jog fenntartva!